Online lesson one:Conditional sentences

 My project
The third type of conditional sentences
Երրորդ տիպի պայմանական նախա
Պայմանը իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը «ապառնի վաղակատար անցյալում – Future perfect in the past» ժամանակաձևում է, իսկ երկրորդականը` անցյալ վաղակատար – Past perfect:

If he had been here yesterday, he would have helped us willingly. Եթե նա այստեղ եղած լիներ երեկ, հոժարակամ օգնած կլիներ մեզ:
If you had come to our party last week, you would have enjoyed yourself greatly. Եթե դու եկած լինեիր մեր հավաքույթին անցյալ շաբաթ, մեծ բավականություն ստացած կլինեիր:

Այս բացատրական նախաբանից հետո սկսում ենք մեր ինտերակտիվ դասը.

Առաջին տիպ
Կառչում ենք զրուցակցի ասած առաջին նախադասությունից և հյուսում նախադասությունների փոխկապակցված մի երկար շղթա: Կարող եք աշխատել երեք կամ չորս սովորողներից բաղկացած խմբերով: Կարող եք աշխատել նաև միայնակ` լարելով ձեր երևակայությունը և պատասխանելով ձեր ընկերների փոխարեն:

Օրինակ`
Ա սովորող – Please lend me 300 drams.
Բ սովորող                    – What will you do if I lend you 300 drams?
Ա սովորող                   – If you lend me 300 drams, I will buy a lottery ticket.
Բ սովորող                    – What will you do with your lottery ticket?
Ա սովորող                    – I will win one million drams with it.
Բ սովորող                   – What will you do, if you win one million drams?
Ա սովորող                   -If I win one million drams, I will buy a computer with all its accessories (a printer, a scan, a projector with its board, a digital camera)
Բ սովորող                    – What will you do if you buy all these?
Ա սովորող                     - If I buy all these, I will be the happiest 14-year-old boy in our district.

Սկսելու համար կարող եք օգտվել այս մտքերից, որոնք կլինեն ձեր շղթայի առաջին օղակները.
Mike-If I save enough money, I will leave for the UK.
John-What will you do if you go to the UK?
MIke-If I go to the UK I will go to my relatives.
John- What will you say your relatives if you would see them?
Mike-If I see them  I would tightly hug them.
John-If you stay with them long time,would you ever come back?
MIke- Yes if I stay with my relatives long time I would come back absolutely.
Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Զուգընկերդ և դու լրացնում եք առաջին մասերը: Լրացնելուց հետո դու կարդում ես քո գրածները, իսկ զուգընկերդ` իրենը:


If you go to the zoo, you will, see a lot of wild animals.
If you drive your car very fast, you will have an accident.
If you don’t go to school, I will punish you.
If you send me your email address, I will send you an email.
If you don’t finish your work in time, we will not come to an agreement.

Երկրորդ տիպ
 1.Եկեք արտահայտենք մի քանի անիրական ցանկություններ.

What would you wish if you had a time travel machine?
If I would have a time travel machiune I will want to see how will be Armenia in 2090.
What would you do if you were President of Armenia?
If I would be the President of Armenia I will want to make it more palmy.
2. Ինչ խորհուրդ կտայիր քո ընկերոջը, եթե նա ասեր`
I am always losing things.
If I were you I will be more careful.
I am in love with her but she takes no notice of me.
If I were you I will try to forget him.
I think I will fail my exam in History.
If I were you I would give bribe to the lecturer.
Երրորդ տիպ
Եկեք հետադարձ հայացք գցենք մեր անցյալին և ասենք. «Այ, եթե ես այդպես արած լինեի, այդ հնարավորությունը կորցրած չէի լինի»: “If I had done that, I wouldn’t have lost that chance.”
Լրացրեք առաջին մասերը.
If I had gone to music school I would have become a musician.
If she had studied hard she would have entered the university.
If you had married more late you would have lived a happier life.


Комментарии

Популярные сообщения