Human-nature argument


Human and nature can be realitive and enimy at the same time. If human plants trees hebecomes realitive of nature and nature responds them with rain by watering the trees. The fight between nature and human is forever. The human builds factories and blurs the nature and nature responds with earthquakes and natureal disaster.
We must efficiently treat with nature for the answer of this argument and that time the nature will begin to feed us.   

Մարդու և բնության պայքարը հավերժ է: Մարդիկ կառուցում են գործարաններ ձեռնարկություններ և աղտոտում են բնությունը, իսկ բնությունը պատասխանում է երկարաշրժերով և բնական աղետներով:Այս կոնֆլիկտի լուծման համար մենք պետք է խնայողաբար վերաբերվենք բնությանը, ու այդ ժամանակ էլ բնությունը կսկսի սնել մեզ:

Комментарии

Популярные сообщения