Questions & Answers...

Last week we to climb the south pick of Aragats .We took  rucksack, in which there was a water bottle, a box of matches, a pank knight, an extra pair of socks, a first aid-kit, some chocolate and some rope with  us.
-Why did you take rope?
-We took the rope in case to help each other.

-
Why did you take extra socks?


-We took extra socks because socks if get wed.
-Why did you take a whistle?
- The in case there of the curves.


Անցյալ շաբաթ մենք գնացինք բարձրանալու Արագածի հարավային գագաթը:Մենք վերցրինք մեզ հետ մի ուսապարկ, որի մեջ կար մի շիշ ջուր, մի տուփ լուցկի, դանակ, մի զույգ հավելյալ նասկի,առաջին օգնության տուփը, շոկոլադ և պարան: Ինչո՞ւ վերցրիք պարանը: Մենք վերցրինք պարան այն դեպքի համար,եթե ցանկանայինք օգնել միմյանց: Ինչո՞ւ վերցրիր հավելյալ գուլպան: Մենք վերցրինք հավելյալ գուլպան այն դեպքի համար,եթե մեր գուլպաները թրջվեն: Ինչո՞ւ վերցրինց սուլիչը: Մենք վերցրինք սուլիչը այն դեպքի համար,եթե կորեինք:

Комментарии

Популярные сообщения