Control Work

A THE GREAT BRITISH SEASIDE
1.     Does
2.     Off
3.     Going
4.     See
5.     Are
6.     Have
7.     Change
8.     Do
9.     From
10.                       Up
11.                       Is
12.                       Has
13.                       Means
14.                       To
15.                       For
16.                        I’ve always wanted to be a travel photographer and take pictures of exotic places.
Ես միշտ ցանկացել եմ լինել ճանապարհորդող լուսանկարիչ և վերցնել նկարներ էկզոտիկ վայրերից:
17.                        None of us were sure which direction to go in, so we got out the map.
Մեզանից ոչ ոք համոզված չէր որ ուղղությամբ գնալ, այսպիսով մենք դուրս եկանք քարտեզում նշվաճ ուղղությունից:
18.                        Since I was here five years ago, Delhi has changed so much that it's practically unrecognisable.
Այն ժամանակվանից ի վեև, ինչ ես այստեղ եմ, Դելհին շատ է փոխվել, այն գործնականորեն անճանաչելի է:
19.                        Once we got to the station, I quickly looked through the timetable to see when the next train was.
Երբ մենք հասանք կայարան, ես արագ ժամատախտակի միջոցով տեսա թե երբ էր հաջորդ գնացքը:
20.                        I've got a cousin at university who is studying tourism and hopes to open a hotel.
Ես ունեմ զարմիկ ով սովորում է զբոսաշրջիկություն համալսարանում և հույս ունի հյուրանոց բացել:
21.                        As we got closer to the Amazonian village, the inhabitants come out to meet us.
Քանի որ մենք մոտենում ենք ամազոնյան գյուղին,  բնակիչները եկան մեզ դիմավորելու:
22.                        The arrival of  Flight 472 from Amsterdam has been delayed by one hour.
472-րդ թռիչքը Ամստերդամից Ֆլայթ հետաձգվել է մի ժամով:
23.                        We had just got on the plane when the pilot told us to get off again.
Երբ մենք մտանք ինքնաթիռ, օդաչուն ասաց մեզ դուրս գալ նորից:
24.                        We have been in Budapest for two days.
Մենք երկու օր է ինչ Բուդապեշտում ենք:
25.                        This is the second time I've visited Paris.
Սա երկրորդ անգամն է, որ ես այցելում եմ Փարիզ:
26.                        I find it hard to keep up with my husband on walking holidays.
 Ինձ համար դժվար է իմ ամուսնու հետ նույն արագությամբ քայլել քայլարշավների ժամանակ:
27.                        Joan has always been very keen on traveling and has been everywhere.
Ջոնը միշտ շահագրգռված է ճանապարհորդություններով և եղել է ամեն տեղ:
28.                        We drove away at full spend, ready to begin our adventure.
Մենք վարում էին մեր մեքենայի ողջ արագությամբ և պատչաստ էինք սկսել մեր արկածները:
29.                        As the storm started, we went in the direction of the old house.
Քանի որ փոթորիկ սկսվեց, մենք գնացինք հին տան ուղղությամբ:
30.                        I regret not looking for the hotel room before I looked it.
Ես ափսոսում եմ որ նախքան նրա նայելը ես չփնտրեցի հյուրանոցային համար:
31.                        Our next door neighbor washes his car every Sunday.
32.                        Last summer, I went to the beach almost every day.
33.                        Oh, it belongs to me. Thank you.
34.                        I though you seemed a bit quiet.
35.                        I was just thinking about our holiday last year.
36.                        No, but I did go to Peru, which is right next door.
37.                        Three people were captured at the border today trying to get into the country.
38.                        There is a fantastic view from the top of the Empire State Building.
39.                        Once we get to the hotel, let’s just set down quickly and then do a bit of sightseeing.
40.                        I’m going to ask for directions because I think we’ve missed our way.
41.                        We usually do go by train, even though the car travel is a lot quicker.
42.                        Passengers requiring a special meal during the flight should inform the airline in ahead.


Комментарии

Популярные сообщения